Dance4friends hecht waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dance4friends houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon inzake je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Dance4friends vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dance4friends vzw, De Ronde 17, 8580 Avelgem, info@dance4friends.be, 0470 850 750

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dance4friends verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de overeenkomstige rechtsgronden:

 • Het deelnemen aan de activiteiten van Dance4friends (uitvoering overeenkomst)
 • Het telefonisch kunnen verwittigen van verwanten bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Het telefonisch kunnen verwittigen bij ongeplande agendawijzigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen (verzekering, contractuele basis)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bijhouden van een vrijwilligersregister (wettelijke verplichting)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de vermelde doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door bestuursleden van de vereniging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Ledenadminstratie, verzekering: Danssport Vlaanderen

Met deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin wij de nodige afspraken maken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dance4friends bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen kunnen dus per doel verschillen. Dance4friends verbindt zich ertoe de persoonsgegevens voor ledenadministratie niet langer bij te houden dan 2 jaar na de laatste actieve deelname aan een activiteit van de club.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dance4friends van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Dance4friends kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 26 mei 2018.